අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

දුරකතන සහ උපකරණ

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!