අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

සූර්යතාප ජල උණුකරන

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!