අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

LED screen

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!