අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්රොනික

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!