අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!