අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

ස්කෑනර් යන්ත්ර

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!