අපි 1983 සිට ලොව වර්ධනය උදව්

පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!